3 roky záruka garancia ceny doprava zadarmo všetko skladom
Bambusový plot
Slnečná sieť
ZELENA SIET NA PLOT

Obchodné podmienky pre stránku www.bambusovy-plot.sk

 

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v "internetovom obchode: www.bambusovy-plot.sk" vyššie uvedeného prevádzkovateľa. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci zaslaním objednávky súčastne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (maloobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (veľkoobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené sa riadia obchodním zákonníkom, všetko v platnom znení.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach: www.bambusovy-plot.sk. Proces objednávky je ukončený vyplnením a potvrdením formulára objednávky zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že záväzne u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a považuje ich pre seba za záväzné!
 2. Objednávka kupujúceho sa pre účely obchodných podmienok považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadom tovaru uvedeného v objednávke. Kúpna zmluva ohladne tovaru uvedeného v objednávke je medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretá v okamihu doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci prehlasuje, že potvrdením objednávky, vyslovene súhlasí so spôsobom uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať tovar uvedený v objednávke podla obchodným podmienok na miesto dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho alebo od ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru úvedenú v objednávke.

III. Dodacie a dopravné podmienky

 1. Tovar expeduje predávajúci do siedmich pracovných dní, (mimo ohlásenej dovolenky) od potvrdenia objednávky predávajúcim v závislosti dostupnosti tovaru na sklade.
 2. Dodaním tovaru sa rozumie podla týchto obchodných podmienok okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny nasledujúcim spôsobom:
  - pri platbe dobierkou, sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny prepravcovi
  - prevodom na účet.
  - v hotovosti pri prebratí tovaru na pobočke (Po-Pia, 08:00 - 16:00)
 4. Spôsob dodania tovaru:
  - kurierom
 5. Tovar je balení tak, aby bol chránený pred poškodením. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar od prepravcu v prípade, že je tovar doručený v poškodenom obale.
 6. Náklady na dodanie tovaru
  Poštovné pre zásielky tovaru v SR dobierkou je účtované vo výške 5,50 Eur.
  Pri objednávke tovaru v hodnote nad 40 Eur hradí poštovné v SR predávajúci.
  Tovar zasielame aj do Českej republiky. Poštovné 139 CZK s DPH. Cena tovaru a dopravy sa prepočíta denným kurzom vydaným ECB.

IV. Platovné podmienky

- pri platbe dobierkou, sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny prepravcovi
- prevodom na účet.
- v hotovosti pri prebratí tovaru na pobočke

V. Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
Kupujúci, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby. Kupujúci môže uplatniť právo na osdstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@bambusovy-plot.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné vyhlásenie o odstúpení zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PDF). Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na adresu: TREBOR, s.r.o. Galvaniho 2/a 821 04 Bratislava. Pokiaľ chce kupujúci - spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom úplne neporušenom obale a zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Po odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

VI. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné, budú použité iba pre internú potrebu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité. Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sa predávajúci riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v plnom znení. Vyplnením registračného formulára resp. potvrdením objednávky podľa čl. II. dáva kupujúci predávajúcemu súhlas s zhromaždovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov. Poskytnuté informácie sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím osobám. kupujúci má právo požiadať o vymazanie či opravu osobných údajov (zmenu alebo zrušenie registrácie).

Tieto obchodné podmienky sú platné od: 2.2.2015


 
Momentálne ESHOP prebieha rozsiahlou rekonštrukciou - a NIE JE MOŽNÉ zrealizovať žiadne objednávky. Funkčný nový web bude 15.3.2022. Ak máte záujem o objednávku a aktuálne ceny - kontaktujte nás na t.č. 0903 468 695. Ďakujeme za pochopenie